Inwestycje zrealizowane w 2010r

Lp.

Inwestycja - opis

Okres realizacji

1.

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Przygody, Wola Suchożebrska, Suchożebry Gm. Suchożebry

2009-2011

2.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy w miejscowości Suchożebry

2010

3.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno

2010

4.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do  7,5 m3 na dobę na terenie Gminy Suchożebry

2010

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry - Krynica

2010

6.

Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W

2010-2011

7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry w Woli Suchożebrskiej

2010

8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – Brzozów  w Brzozowie

2010

9.

Wyposażenie placówek oświatowych w ramach programu „Radosna szkoła” oraz  projektu „Szkoła przyjazna dla ucznia”

2010

10.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności  województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2010-2011

11.

Regionalny Produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza

2010

12.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

2010-2012

13

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL

2010-2011

14

Budowa ośrodka zdrowia w Suchożebrach

2010-2012