ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 1 LIPCA 2013R.

 

Z dniem 1 lipca 2013r. za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchożebry będzie odpowiedzialna Gmina Suchożebry, mieszkańcy zaś będą ponosić opłaty zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy.

Firmą odbierającą odpady będzie: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. 11 listopada 19.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Odbiór odpadów komunalnych zarówno zmieszanych, jak i segregowanych będzie się odbywać raz w miesiącu.  W okresie od 1 maja do 31 sierpnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych będzie odbywał się raz na dwa tygodnie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny.  Przewiduje się następujące kategorie odpadów segregowanych, które będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców z terenu ich nieruchomości:

1)  papier  - worek koloru niebieskiego

  • książki, gazety, zeszyty, torby papierowe, karton, tektura, foldery, katalogi

2) szkło - worek koloru zielonego

  • opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez zakrętek oraz zawartości

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - worek w kolorze żółtym

  • butelki po napojach typu PET, butelki po środkach do prania, szamponach, mydłach, pojemniki po środkach czyszczących, opakowania wielomateriałowe np. po sokach, mleku i zgniecione puszki

4) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - worek w kolorze brązowym

  • odpady zielone, skoszona trawa, liście, chwasty, odpady kuchenne i inne odpady pochodzenia roślinnego.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć worki do odpadów segregowanych.

Ponadto z każdej posesji będą odbierane odpady zmieszane, które należy gromadzić w pojemnikach. Obowiązek zapewnienia pojemników do odpadów komunalnych zmieszanych ciąży na mieszkańcach. Mieszkańcy, którzy nie posiadają pojemników na odpady zmieszane mogą je kupić lub wydzierżawić od Zakładu Utylizacji Odpadów.

Szczegółowe zasady dotyczące segregacji odpadów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.suchozebry.pl

 

OPŁATY

Stawka opłaty miesięcznej na jednego mieszkańca wynosi:

  • 4 zł/miesiąc -  w przypadku segregacji odpadów
  • 10 zł/miesiąc - w przypadku zadeklarowania, że odpady nie będą segregowane, od 01.01.2016r. - 12 zł

Właściciele nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym i ze złożoną deklaracją będą zobowiązani do wnoszenia opłat bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za pierwszy kwartał,
  • do 15 czerwca za drugi kwartał,
  • do 15 września za trzeci kwartał,
  • do 10 grudnia za czwarty kwartał

Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 września 2013r.

Opłaty można wnosić na rachunek bankowy BS Sokołów Podlaski O/Suchożebry 27 9221 0000 0130 0215 2000 0010 z dopiskiem „opłata śmieciowa za .............(podać kwartał i rok za który jest zapłata) i imię i nazwisko właściciela nieruchomości”. Opłatę można również uiścić u inkasenta, którym będzie pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchożebrach.

 

DEKLARACJE

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsze deklaracje były składane do dnia 15.03.2013r., następne należy złożyć w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Druk deklaracji można uzyskać w Urzęzie Gminy w Suchożebrach lub na stronie internetowej www.suchozebry.pl/

 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie są objęci systemem odbioru odpadów realizowanym przez Gminę Suchożebr, postępują oni według wcześniejszych zasad (muszą mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów stałych dotyczących prowadzonej działalności z zarejestrowaną firmą wywozową.)