Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty i marzec 2020r. obowiązuje w wysokości dotychczasowej tj. 8 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Opłatę za rok 2020 należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:

55 9221 0000 0130 0215 2000 0670

Od dnia 1 kwietnia 2020r. będzie obowiązywać nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych ustalona uchwałą nr XVII/123/2020 Rady Gminy Suchożebry z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.

Miesięczna stawka tej opłaty została ustalona, zgodnie z ww. uchwałą, w wysokości 14 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

  uchwała nr XVII/123/2020