Wójt Gminy Suchożebry informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020r. zmianie ulegnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych zobligowani są do segregowania odpadów komunalnych, nie muszą składać nowych deklaracji i dokonują opłaty na podstawie zawiadomienia z Urzędu Gminy Suchożebry, które będzie przesłane pocztą w miesiącu marcu lub kwietniu 2020r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020r. została ustalona na poziomie 14 zł od jednego mieszkańca. Właściciel nieruchomości, który nie segreguje odpadów będzie płacił opłatę podwyższoną, ustaloną na poziomie 30 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Jeżeli właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą być zwolnieni z części opłaty (stawka zwolnienia 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca) jednak, aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć deklarację na nowym druku zaznaczając odpowiedni kwadrat deklaracji w części D (Informacje uzupełniające).

 

Sposób wypełnienia deklaracji w przypadku, gdy właściciel deklaruje, że kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy przykładowej sytuacji, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 osoby) część D i E deklaracji

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:  (właściwe zaznaczyć x):

X 1. Kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

2. Nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

E.1 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.3 deklaracji

4

 

E.2 Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Suchożebry w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej

14

 

E.3 Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną w pozycji E.1 należy pomnożyć przez stawkę wskazaną w pozycji E.2)

56

E.4 Wysokość przysługującego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (iloczyn ilości osób z poz.E.1 i stawki zwolnienia określonego uchwałą Rady Gminy Suchożebry)

4

E.5. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu przysługującego zwolnienia (różnica pomiędzy kwotą z poz. E.3 a kwotą z poz. E.4)

52

 

E.6 Wysokość opłaty kwartalnej (kwotę z poz. E.5 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

156

 

Jeżeli właściciel nieruchomości od 1 kwietnia 2020r. segreguje bioodpady w kompostowniku przydomowym  i chce być zwolniony z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już od 1 kwietnia 2020r. powinien złożyć deklarację najpóźniej w terminie do 10 maja 2020r.

Deklarację można złożyć  za pośrednictwem skrzynki E-puap, pocztą oraz w Urzędzie Gminy w Suchożebrach

W związku z ogłoszonym stanem epidemii do 10 kwietnia 2020r. wprowadzono ograniczenia w pracy Urzędu i tak Urząd czynny jest w godzinach 7.30-13.30, a deklaracje można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do Urzędu w godzinach jego pracy. Informacje szczegółowe dotyczące nowych zasad będą udzielane pod numerem telefonu 25 631 45 15 wew.41.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.suchozebry.pl zakładka Czystość i porządek w gminie lub w Urzędzie (deklaracje dostępne w wejściu do Urzędu).

Bez zmian pozostają terminy uiszczania opłaty, tj. : do 15 marca za I kwartał, do 15 czerwca za II kwartał, do 15 września  za III kwartał i do 10 grudnia za IV kwartał.

Opłaty należy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy nr 55 9221 0000 0130 0215 2000 0670 w tytule podając imię, nazwisko i adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

 

  uchwała nr XVII/123/2020