ZADANIA INWESTYCYJNE ROK 2014


LP

NAZWA ZADANIA

1

Przebudowa chodnika w miejscowości Suchożebry - Przygody

2

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Wola Suchożebrska

3

Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w obrębie wsi Wola Suchożebrska

4

Utworzenie centrum edukacyjno – kulturalnego w miejscowości Krynica

5

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suchożebry w miejscowościach Nakory, Brzozów, Sosna Kozółki, Krześlin, Krynica, Kopcie gm. Suchożebry

6

Przebudowa chodnika w miejscowości Suchożebry

7

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Suchożebry (ul. Sadowa, ul. Leśna, ul. Strażacka, ul. Wspólna)

8

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzozów

9

Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Suchożebry

10

Budowa Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry

11

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami

12

Remont drogi gminnej nr 361016W wraz z przepustem w obrębie wsi Sosna – Kozółki – droga krajowa nr 63

13

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przygody - II etap realizacji

14

Wykonanie ogrodzenia w ZSP w Suchożebrach wzdłuż drogi krajowej 63 o długości 117 mb

15

Utylizacja azbestu z terenu Gminy Suchożebry (9150 m2 tj. 118,95 Mg)