Osiągnięty   poziomy recyklingu przez Gminę Suchożebry:

GMINA SUCHOŻEBRY

Rok

2012*

2013*

2014*

2015*

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Tr[%]

 

 

 

48,1

 

 

6,9

 

 

50,0

 

 

35,9

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts[%]

 

 

 

 

7,0

 

 

 

17,0

 

 

 

32,41

 

 

 

45,2

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr[%]

 

 

 

 

0

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

Powyższe poziomy recyklingu mieszczą się w granicach norm przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie  poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 

Opracował:

Jacek Wierzbicki

tel/fax (025) 631 45 15

jwierzbicki@suchozebry.pl

 

Osiągnięty   poziomy recyklingu przez Gminę Suchożebry