logo_fe_pomoc_techniczna_rgb1jpg [300x167]    ue_fs_rgb1jpg [300x98]
     

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suchożebry informujemy, iż Gmina przystępuje do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach realizacji projektu pn. "Wzrost potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji". Będzie to dokument zawierający głęboką diagnozę Gminy, na podstawie której zostaną zidentyfikowane obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Dla nich, w następnej kolejności, zostanie stworzony zestaw działań mających przede wszystkim pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia. Opracowany dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym dofinansowanie unijne w ramach nowej perspektywy 2014 - 2020.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu jest zagwarantowanie odpowiedniego zakresu partycypacji społecznej. Gmina jest zobowiązana zapewnić udział mieszkańców w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie rewitalizacji poprzez konsultacje społeczne. Zebrane w ich trakcie uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno – funkcjonalnych.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry, na wszystkich etapach prac projektowych. Wszelkie informacje będzie można uzyskać na stronie internetowej www.suchozebry.pl w zakładce Rewitalizacja, w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy pok. 12 lub pod numerem telefonu 25 631 45 15 wew. 49

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

 

Wójt Gminy Suchożebry

/-/ Jacek Świrski