Uchwała w sprawie wyzaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

załącznik mapowy cz1

załącznik mapowy cz2

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

załączniki_mapowe cz 1

załączniki_mapowe cz 2

 

 

 

 

 

logo_fe_pomoc_techniczna_rgb1jpg [300x167]                            ue_fs_rgb1jpg [300x98]    

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 27.02.2017r.

Sprawozdanie_konsultacje

___________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 23.02.2017r.

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROCES OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Suchożebry zaprasza mieszkańców Gminy na konferencję podsumowującą proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach realizacji projektu pn."Wzrost potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

Konferencja odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

                                                                                                                                 Wójt Gminy Suchożebry

                                                                                                                                        /-/ Jacek Świrski

___________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 23.01.2017r.


WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Suchożebry informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do sporządzonego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji .

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30.01 do 22.02.2017 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres msikorska@suchozebry.pl
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Marta Sikorska
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 09.02.2017 r. o godzinie 1200 w świetlicy wiejskiej w Kownaciskach.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 30.01.2017 r. :

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce program  rewitalizacji - ogłoszenia
 • w Urzędzie Gminy Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11 pok. nr 12 w godzinach pracy   Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Wójt Gminy

/-/ Jacek Świrski

Program Rewitalizacji karta zgłasznia uwag dostępna jest tutaj

___________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 20.12.2016r.


Szanowni Państwo

W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych w naszej Gminie został wyznaczony obszar rewitalizacji, który obejmuje sołectwa: Borki Siedleckie, Kownaciska, Krześlinek, Sosna – Kicki oraz Stany Duże.

W związku z tym, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Mogą to być zadania remontowo-budowlane, społeczne czy też wspierające przedsiębiorczość. Ujęcie zadań w Gminnym Programie Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie na ich realizację środków z Unii Europejskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji poprzez kartę zgłoszenia projektu. Nabór propozycji trwa od 22.12.2016 r. do 09.01.2017 r.

Karty zgłoszenia projektu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 12 oraz na stronie internetowej www.suchozebry.pl w zakładce Program Rewitalizacji.


Karta zgłoszenia w formacie doc 

___________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 19.12.2016r.

SPOTKANIE ROBOCZE W ZWIĄZKU Z PRACAMI NAD PROJEKTEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że dnia 21.12.2016 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie robocze w związku z pracami związanymi z przygotowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

W trakcie spotkania zostanie omówiony szczegółowy zakres dokumentu, którego istotną częścią jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych przez zainteresowane osoby.

Zapraszam szczególnie mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP i sektora społecznego z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, który obejmuje sołectwa: Borki Siedleckie, Kownaciska, Krześlinek, Sosna – Kicki, oraz Stany Duże.  

Wójt Gminy

/-/ Jacek Świrski

___________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 25.11.2016r.


Raport z konsultacji społecznych <<pobierz>>


___________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 19.08.2016r 


WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Suchożebry informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchożebry.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26.08 do 18.09.2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres ipajka@suchozebry.pl
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Iwona Pajka
 •  spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 09.09.2016 r. o godzinie 1200

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchożebry, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 26.08.2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce aktualności
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce program  rewitalizacji - ogłoszenia
 • w Urzędzie Gminy Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11 pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Świrski

 

Dokumenty do konsultacji możńa pobrać tutaj

______________________________________________________________________________________________________

   Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r    


Ankieta diagnostyczna dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji !!!

 

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że do dnia 26.07.2016 r. wszyscy mieszkańcy zainteresowani procesem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry mogą wypełnić ankietę diagnostyczną służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii poprzez ankietę. Zebrane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno – funkcjonalnych.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, w  pokoju nr 12 oraz na stronie internetowej www.suchozebry.pl w zakładce Program Rewitalizacji

Wójt Gminy

/-/ Jacek Świrski

 

Ankieta

______________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 30.06.2016r

 

Wójt Gminy Suchożebry zaprasza na spotkanie informacyjne, rozpoczynające proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach realizacji projektu pn. "Wzrost potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. W trakcie spotkania zostanie omówiony program prac nad dokumentem, metody i techniki zbierania informacji niezbędnych do wykonania głębokiej diagnozy Gminy oraz wytypowania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Będzie to również okazja do utworzenia ostatecznej listy członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji.

            Zachęcam do wzięcia udziału wszystkich mieszkańców zainteresowanych procesem rewitalizacji, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, szkół. Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Wójt Gminy Suchożebry

                                                                                                                                        /-/ Jacek Świrski

 ______________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suchożebry informujemy, iż Gmina przystępuje do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach realizacji projektu pn. "Wzrost potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji". Będzie to dokument zawierający głęboką diagnozę Gminy, na podstawie której zostaną zidentyfikowane obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Dla nich, w następnej kolejności, zostanie stworzony zestaw działań mających przede wszystkim pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia. Opracowany dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym dofinansowanie unijne w ramach nowej perspektywy 2014 - 2020.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu jest zagwarantowanie odpowiedniego zakresu partycypacji społecznej. Gmina jest zobowiązana zapewnić udział mieszkańców w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie rewitalizacji poprzez konsultacje społeczne. Zebrane w ich trakcie uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno – funkcjonalnych.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry, na wszystkich etapach prac projektowych. Wszelkie informacje będzie można uzyskać na stronie internetowej www.suchozebry.pl w zakładce Rewitalizacja, w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy pok. 12 lub pod numerem telefonu 25 631 45 15 wew. 49

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchożebry jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

 

Wójt Gminy Suchożebry

/-/ Jacek Świrski