III sesja Rady Gminy Suchożebry - 21 grudnia 2018 roku (piątek) godz. 10.00  sali konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.

  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Suchożebry nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kownaciska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchożebry. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje różne.

17. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.