V sesja Rady Gminy Suchożebry - 27 marca 2019 roku (środa) o  godz. 9.00,  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z IV sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.

   5a.  Petycja mieszkańców Woli Suchożebrskiej

6. Wręczenie podziękowań dla sołtysów minionej kadencji 2015-2019.

7. Przedłożenie planów pracy stałych komisji rady gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchożebry.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2019 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże”

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody-Nakory na odcinku Nakory-Krynica”

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.

22. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.

23. Wolne wnioski i informacje różne.

24. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.


Transmisja z obrad

Imienne wykazy głosowania radnych podczas V sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 27 marca 2019 r.

Protokół z V sesji oraz załączniki do protokołu