Transmisja z obrad

Protokół z VI sesji oraz załączniki do protokołu wraz z imiennymi wykazami głosowania radnych


VI sesja Rady Gminy Suchożebry zwołana na na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11209, z 2018 poz. 86, z 2019 poz. 568) - 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) o  godz. 9.00,  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

Przyjęty porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do protokołu z V sesji Rady Gminy Suchożebry.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  7. Wolne wnioski i informacje różne.
  8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki