VII sesja Rady Gminy Suchożebry - 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) - godz. 9.00,  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

Transmisja z obrad

Imienne wykazy głosowania radnych podczas sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 25.04.2019 

Protokół z VII sesji oraz załączniki do protokołu wraz z imiennymi wykazami głosowania radnych


Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z VI sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz najbliższymi planami składowiska odpadów 
  w Woli Suchożebrskiej, którego prawnym właścicielem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 13. Wolne wnioski i informacje różne.
 14. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki