VIII sesja Rady Gminy Suchożebry -  30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 9.00,  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z VII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z realizacji programu współpracy 
  z organizacjami pozarządowymi.
 7. Przedstawienie przez Komisję doraźną sprawozdania z wykonania Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 kwietnia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  braku przesłanek do wygaśnięcia mandatu Radnego gminy Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu obiektu Centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  uznania drzew za pomnik przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74 obręb Sosna - Korabie w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 14. Wolne wnioski i informacje różne.
 15. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

 

Transmisja z obrad - informujemy, że transmisja z obrad została przerwana w pkt. 13 przyjętego porządku obrad z powodu nagłego zaniku energii elektrycznej spowodowanego awarią sieci.


Imienne wykazy głosowania radnych podczas sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 30.05.2019 

 

Protokół z VIII sesji oraz załączniki do protokołu wraz z imiennymi wykazami głosowania radnych