IX sesji Rady Gminy Suchożebry 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.


Przyjęty porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Wnioski do porządku obrad. 

3.  Zgłaszanie uwag do protokołu z VIII sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4.  Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5.  Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. 

6.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suchożebry. 

7.  Raport o stanie Gminy Suchożebry za 2018 rok. 

     a) przedstawienie raportu o stanie gminy przez wójta gminy, 

     b) debata na temat raportu o stanie gminy

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Suchożebry.

9.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018

    a) przedstawienie sprawozdań,

    b) odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchożebry sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za rok 2018,

   c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

   d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

   e) dyskusja,

   f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2018 rok,

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry absolutorium z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imion istniejącym pomnikom przyrody. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

16. Wolne wnioski i informacje różne. 

17. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Transmisja z obrad

Imienne wykazy głosowania radnych podczas sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 27.06.2019 .

Protokół z IX sesji