X sesji Rady Gminy Suchożebry, 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z IX sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli w zakresie naboru pracowników do Urzędu Gminy Suchożebry za okres 2018-2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie w Przedszkole w Krześlinie oraz powstania Zespołu Oświatowego w Krześlinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących we władaniu Gminy Suchożebry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Wolne wnioski i informacje różne.
 16. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

 

Przyjety porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z IX sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli w zakresie naboru pracowników do Urzędu Gminy Suchożebry za okres 2018-2019. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

13. Wolne wnioski i informacje różne.

14. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 

Transmisja z obrad

Imienne wykazy głosowania radnych podczas X sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 08.08.2019 .

Protokół z X sesji