XI sesja Rady Gminy Suchożebry,  zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.  poz. 506) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11209, z 2018 poz. 86, z 2019 poz. 568), na wniosek Wójta Gminy Suchożebry w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o  godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z X sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących we władaniu Gminy Suchożebry.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 10. Wolne wnioski i informacje różne. 
 11. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Przyjęty porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z X sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących we władaniu Gminy Suchożebry.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 12. Wolne wnioski i informacje różne. 
 13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.


Transmisja z obrad


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XI sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 28.08.2019.


Protokół z XI sesji Rady Gminy Suchożebry