XII sesja Rady Gminy Suchożebry - 23 września 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.


Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród mieszkańcom gminy za osiągnięcia sportowe.
 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XI sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Przedstawienie opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach, na kadencję 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania podczas wyborów ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z placów zabaw w Gminie Suchożebry.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Suchożebry uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Suchożebry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 18. Wolne wnioski i informacje różne.
 19. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Przyjęty porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród mieszkańcom gminy za osiągnięcia sportowe.
 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XI sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Przedstawienie opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach, na kadencję 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania podczas wyborów ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z placów zabaw w Gminie Suchożebry.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Suchożebry uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Suchożebry. punkt zdjęty z porządku obrad
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 18. Wolne wnioski i informacje różne.
 19. Zamknięcie obrad XII sesji Rady GminyProtokół z XII sesji Rady Gminy Suchożebry