XIII sesji Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6. Informacja Wójta Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok.
 8. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli dochodów i wydatków Gminy Suchożebry w zakresie gospodarki odpadami za I półrocze 2019 r.  oraz kontroli stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w Gminie Suchożebry na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola w Krześlinie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchożebry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry w sezonie zimowym 2019/2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 16. Wolne wnioski i informacje różne. 
 17. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Powyższy porządek obrad nie uległ zmianom.

Transmisja z obrad