XIV sesja Rady Gminy Suchożebry,  odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry 
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Suchożebry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suchożebry 
  i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 19. Wolne wnioski i informacje różne.
 20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

 

Przyjety porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry 
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  punkt zdjęty z porządku obrad
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Suchożebry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suchożebry 
  i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 19. Wolne wnioski i informacje różne.
 20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 

 

Transmisja z obrad


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XIV sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 28.11.2019.


 Protokół z XIV sesji Rady Gminy Suchożebry