XV sesja Rady Gminy Suchożebry,  odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIV sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
 • odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
 • odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suchożebry.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchożebry na rok szkolny 2019/2020

14. Wolne wnioski i informacje różne.

15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Przyjety porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIV sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
 • odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
 • odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suchożebry.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. punkt zdjęty z porządku obrad

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie w Przedszkole w Krześlinie oraz powstania Zespołu Oświatowego w Krześlinie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchożebry na rok szkolny 2019/2020

15. Wolne wnioski i informacje różne.

16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.


Transmisja z obrad


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XV sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 19.12.2019.


Protokół z XV sesji Rady Gminy Suchożebry