XVI sesja Rady Gminy Suchożebry,  odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XV sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry. 

6. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli z przeprowadzonych zamówień publicznych w 2019 r. 

7. Głosowanie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

b) ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchożebry,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry;

e) rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.;

f)  zmian w budżecie gminy na rok 2020;

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

8. Wolne wnioski i informacje różne.

9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Przyjęty porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XV sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry. 

6. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli z przeprowadzonych zamówień publicznych w 2019 r. 

7. Głosowanie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

b) ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchożebry,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry;

e) rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.;

f)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach przy ul. Aleksandry Ogińskiej 11  z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym;

g) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie;

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

i) zmian w budżecie gminy na rok 2020.

8. Wolne wnioski i informacje różne.

9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

Transmisja z obrad