XVII sesja Rady Gminy Suchożebry zwołana na wniosek wójta gminy, odbędzie się w dniu  12 lutego  2020 r. (środa) o  godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Suchożebry;

 

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 984 stanowiącej własność Gminy Suchożebry położonej w miejscowości Wola Suchożebrska na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym;

 

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej;

 

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Transmisja z obrad


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XVII sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 12.02.2020.


Protokół z XVII sesji Rady Gminy Suchożebry