Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

ul. Sokołowska 2

Wola Suchożebrska

08-125 Suchożebry

PSZOK jest  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00, w soboty w godzinach 6:00 – 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny następujące frakcje odpadów:

-        papier;

-        metal;

-        tworzywa sztuczne;

-        szkło;

-        odpady wielomateriałowe;

-        bioodpady;

-        odpady niebezpieczne;

-        przeterminowane leki i chemikalia;

-        zużyte baterie i akumulatory;

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny;

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe;

-        zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 sztuk na nieruchomość na rok kalendarzowy;

-        odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków w ilości nie przekraczającej 1000 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy;

-        popiół.

Do PSZOK odpady komunalne mogą przekazywać mieszkańcy Gminy Suchożebry, nie będą przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej. Odpady należy dostarczać do punktu własnym transportem.