XVIII sesji Rady Gminy Suchożebry,  odbędzie się w  dniu  30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o  godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołów z XVI i VII sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Gminy w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2019 roku.

a) Komisji Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

b) Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

8. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

a) Komisji Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

b) Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

9. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2020 rok,

b) wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe,

c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2020 roku,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchożebry,

e) przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry

f) zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

h) zmian w budżecie gminy na rok 2020.

10. Wolne wnioski i informacje różne.

11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

Szanowni Państwo,


w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału publiczności.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

 

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

 

Poniżej, jak zawsze będzie również zamieszczony link do transmisji z obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Transmisja z obrad


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XVIII sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 30.04.2020.


Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Suchożebry