Inwestycje 2018

Remont Szkoły Podstawowej w Krynicy – wartość 32 457,17 zł

Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy – wartość 562 944,26 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Kownaciska – wartość 2 320 874,05 zł Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Borkach Siedleckich i Kownaciskach II etap – wartość 423 745,05 zł

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kownaciska – wartość 395 576,23 zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kownaciska – wartość 135 574,84 zł

Utworzenie Otwartych stref Aktywności: Suchożebry, Krynica, Krześlin – opracowanie dokumentacji projektowej – wartość 4 920,00 zł

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach – wartość 270 025,38 zł

Utworzenie centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie – wartość 291 687,55 zł  Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania ze środków UE w ramach PROW-2014-2020. Dotacja 127 260,00. Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii „Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Klub dziecięcy w Suchożebrach „Maluch” – wartość 461 329,48 zł  Współfinansowany  ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 - 233 250,00zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno ul. Polna – wartość 252 722,75 zł

Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w miejscowości Podnieśno – wartość 185 879,80 zł

Renowacja pomnika przy Szkole Podstawowej w Krynicy – wartość 18 148,30 zł

Urządzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Krześlinek – wartość 17 064,00 zł  Współfinansowany z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2018

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchożebry – wartość 119 004,22 zł

Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Sosna Kicki – wartość 4 000,00 zł  Projekt współfinansowany z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2018.

Wykonanie placu zabaw w Kownaciskach – wartość 4 000,00 zł  Projekt współfinansowany z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2018.

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP Gminy Suchożebry – wartość 32 500,00 zł  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Montaż systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji wideo obrad sesji rady gminy – wartość 11 362,43 zł