ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

LP.

NAZWA ZADANIA

Wykonanie

w zł

1

2

3

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

2 129 916,77

2.

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek

3 098 877,91

3.

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Kownaciska

1 137 397,18

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownaciska II etap

0,00

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w Borkach Siedleckich i Kownaciskach II etap

407 135,05

6.

Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy

430 150,01

7.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kownaciska

135 574,84

8.

Opracowanie dokumentacji projektowo – Kosztorysowej na budowę kanalizacji w miejscowości Brzozów

0,00

9.

Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry - Brzozów

300 000,00

10.

Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory na odcinku Nakory - Krynica

50 000,00

11.

Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe - kontynuacja

8 457,48

12.

Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w miejscowości Podnieśno

185 879,80

13.

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kownaciska

395 576,23

14.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno ul. Polna

252 722,75

15.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

587,31

16.

Montaż systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji wideo obrad sesji rady gminy

11 362,43

17.

E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela

9 582,32

18.

Wpłata Gminy Suchożebry na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Mokobodach

14 167,00

19.

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchożebry

32 500,00

20.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole

580 370,03

21.

Remont Szkoły Podstawowej w Krynicy – zadanie o charakterze inwestycyjnym

32 457,17

22.

Renowacja pomnika przy Szkole Podstawowej w Krynicy

18 148,30

23.

Wyposażenie i montaż placu zabaw w ramach projektu Klub dziecięcy w Suchożebrach „Maluch +”

155 135,05

24.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry

119 004,22

25.

Utworzenie Centrum Integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie

291 687,55

26.

Urządzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Krześlinek – zakup altanki. Zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

17 064,00

27.

Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kownaciskach. Zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

4 000,00

28.

Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Sosna Kicki, służącej zaspokojeniu potrzeb społeczno – kulturalnych. Zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

4 000,00

29.

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

12 990,03

30.

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach

270 025,38

31.

Wykonanie projektu mini kompleksu sportowego sprzyjającego aktywności fizycznej w miejscowości Krześlinek

4 999,95

32.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności: Suchożebry, Krynica, Krześlin

4 920,00

RAZEM

10 114 688,76