ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

LP.

NAZWA ZADANIA

Wykonanie

w zł

1.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wola Suchożebrska (ul. Leśna)

180 994,50

2.

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

364 531,38

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownaciska II etap

185 461,00

4.

Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką do awaryjnego zasilania pomp do stacji wodociągowej w Krynicy wraz z robotami adaptacyjnymi i instalacyjnymi

80 751,75

5.

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek

919 556,95

6.

Dotacja celowa na budowę chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże

90 000,00

7.

Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory na odcinku Nakory - Krynica

100 000,00

8.

Przebudowa drogi gminnej Nr 361006W  w miejscowości Stany Małe (na odcinku od zakrętu do mostu)

17 500,00

9.

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 361017W w Krześlinie

655 580,62

10.

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Borki Siedleckie

108 500,00

11.

Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Stany Małe - kontynuacja

21 784,96

12.

Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Krześlinku

16 289,49

13.

Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotła gazowego w budynku hali napraw maszyn w Woli Suchożebrskiej

40 000,00

14.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

12 964,20

15.

Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego wyposażenia dla OSP w Kownaciskach

177 705,00

16.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole

2 471 697,20

17.

Zakup wraz z montażem dwufunkcyjnego pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Krześlinie

20 000,00

18.

Zakup kotła warzelnego – gazowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach do Szkoły Podstawowej w Krześlinie

21 771,00

19.

Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach

431 898,88

20.

Przebudowa budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich

21 947,80

21.

Zakup wyposażenia  placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podnieśno. Zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

21 982,76

22.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przygody (zakup altany i dwóch ławek). Zadanie inwestycyjne zawarte we wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

19 407,76

23.

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska - kontynuacja

9 100,00

RAZEM

5 989 425,25