XIX sesji Rady Gminy Suchożebry,  odbędzie się w  dniu  25 czerwca 2020 r. (czwartek) o  godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suchożebry.

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania za 2019 r. z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

b) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krześlinie

c) ustalenia terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

d) ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz terminu posiedzenia Komisji stypendialnej w roku 2020

e) odwołania skarbnika Gminy Suchożebry

f)  powołania skarbnika Gminy Suchożebry

g) zmiany uchwały NR XV/108/2019 Rady Gminy Suchożebry w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

i)  zmian w budżecie gminy na rok 2020.

9. Wolne wnioski i informacje różne.

10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

Szanowni Państwo,


w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału publiczności.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

 

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

 

 

Poniżej, jak zawsze będzie również zamieszczony link do transmisji z obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki


Przyjęty porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suchożebry.

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania za 2019 r. z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krześlin, Krześlinek, Kownaciska."

b) udzielenia pomocy finansowej Poiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodika w cągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskij i spokojnej w m. Podnieśno."

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry - Brzozów"

d) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

e) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krześlinie

f) ustalenia terminu składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

g) ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz terminu posiedzenia Komisji stypendialnej w roku 2020

h)  zmiany uchwały NR XV/108/2019 Rady Gminy Suchożebry w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry 

i)  odwołania skarbnika Gminy Suchożebry

j)  powołania skarbnika Gminy Suchożebry

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

l)  zmian w budżecie gminy na rok 2020.

9. Wolne wnioski i informacje różne.

10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

Transmisja z obrad

Imienne wykazy głosowania radnych podczas XIX sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 26.06.2020.

Protokół z XIX sesji Rady Gminy Suchożebry