XXI sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu  27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców z wyjątkiem osób, które zgłoszą się do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy (pkt. 7 porządku obrad).

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

Poniżej, jak zawsze będzie również zamieszczony link do transmisji z obrad.

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 26 sierpnia 2020 r. (środa) do godziny 15.30 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XX sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli w zakresie: powierzania do wykonania na rzecz Gminy Suchożebry zleceń Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Suchożebrach, której jedynym udziałowcem jest Gmina Suchożebry oraz powoływania przez Wójta Gminy Suchożebry członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Suchożebrach, której jedynym udziałowcem jest Gmina Suchożebry. 

7. Raport o stanie gminy Suchożebry za 2019 rok i debata na temat raportu. 

8. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Suchożebry,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2019 rok,

- przedstawienie sprawozdań,

- odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchożebry sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za rok 2019,

- głosowanie uchwały,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry absolutorium z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2019 rok,

-     odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

-     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

-     dyskusja,

-     głosowanie uchwały,

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchożebry na rok szkolny 2020/2021

9. Wolne wnioski i informacje różne.

10.Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

  

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

 

W wyniku przegłosowanych zmian przyjęto nastepujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XX sesji Rady Gminy Suchożebry. 

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami. 

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli w zakresie: powierzania do wykonania na rzecz Gminy Suchożebry zleceń Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Suchożebrach, której jedynym udziałowcem jest Gmina Suchożebry oraz powoływania przez Wójta Gminy Suchożebry członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Suchożebrach, której jedynym udziałowcem jest Gmina Suchożebry. 

7. Raport o stanie gminy Suchożebry za 2019 rok i debata na temat raportu. 

8. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Suchożebry,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2019 rok,

- przedstawienie sprawozdań,

- odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchożebry sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za rok 2019,

- głosowanie uchwały,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry absolutorium z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2019 rok,

- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry,

- dyskusja,

- głosowanie uchwały,

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchożebry na rok szkolny 2020/2021,

e) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany prawa miejscowego,

f) powołania skarbnika Gminy Suchożebry,

g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

h) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ul. A. Ogińskiej w Suchożebrach,

i) zmian w budżecie gminy na rok 2020.

9. Wolne wnioski i informacje różne.

10.Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

 

Transmisja z obrad XXI sesji


Imienne wykazy głosowania radnych podczas XXI sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 27.08.2020.


Protokół z XXI sesji Rady Gminy Suchożebry.