Gmina Suchożebry jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 10.071ha z czego ponad 70% powierzchni obszaru użytkowana jest rolniczo a grunty orne stanowią prawie 60% terenów gminy.

 
Rolnictwo

Ponad 40% z 1076 gospodarstw rolnych określa swój kierunek produkcji jako mieszany, 26% jako produkcję roślinną oraz 33% jako produkcję zwierzęcą. Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy wynosi 8,4ha, prawie 70% gospodarstw ma powierzchnię do 10ha jedynie 5 gospodarstw ma obszar pow. 30ha.

 Największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe, pseudo bielicowe i brunatne wyługowane. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu występują gleby torfowe, torfowo - murszowe i murszowo - mineralne. Struktura bonitacyjna gleb w gminie Suchożebry jest korzystna w porównaniu z innymi gminami byłego woj. siedleckiego. Na terenie gminy praktycznie nie występują grunty rolne I i II klasy bonitacyjnej. Klasa III występuje jedynie na 4,1 % powierzchni użytków rolnych gminy. Przeważają grunty klasy IVa i V. Najkorzystniejsze warunki glebowo - przyrodnicze występują w południowej i środkowej części gmin.

Tylko 3% mieszkańców prowadzi własną działalność gospodarczą poza rolnictwem. Większość przedsiębiorców prowadzi działalność handlową lub usługową we własnym zakresie bądź zatrudniając niewielu pracowników, jednak jest też kilka przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę. Są to m.in.:

• Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „SOLBET" w m-ci Podnieśno

• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ DORFA" w Woli Suchożebrskiej

• POL-PASZ Wytwórnia pasz w Suchożebrach

• 2 piekarnie pieczywa (w Suchożebrach i Krześlinie)

oraz stacja paliw (Suchożebry).

 Obecność tych zakładów w istotny sposób wpływa na strukturę zatrudnienia.

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom gminy zapewnia Komisariat Policji w Mokobodach.


Na terenie gminy Suchożebry działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie z działający na terenie gminy jednostek pożarniczych (OSP Suchożebry i OSP Podnieśno) są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 
Na terenie gminy Suchożebry działają dwa gabinety lekarskie. Są to Ośrodek Zdrowia w Suchożebrach podległy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls" w Krześlinie. Ponadto na terenie gminy w miejscowości Suchożebry znajduje się apteka. Specjalistyczna opieka zdrowotna jest świadczona mieszkańcom głównie w Siedlcach m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.


Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Suchożebry realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, udzielający pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej i poradnictwa. Najczęściej stosowaną formą pomocy są zasiłki finansowe.