Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, której dalsza modernizacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji należy do priorytetowych zadań samorządu gminy.

 

 

Układ komunikacyjny

 

 
Sieć dróg na obszarze gminy Suchożebry jest dobrze rozwinięta i zapewnia dobre połączenia zarówno z ośrodkami zewnętrznymi jak i ze wszystkimi sołectwami w gminie. Większość dróg przechodzi przez miejscowość Suchożebry będącą ośrodkiem gminnym. Autobusowa komunikacja pasażerska PKS zapewnia bezpośrednie powiązania z okolicznymi miastami
Podstawowy układ dróg tworzy droga krajowa nr 63 o znaczeniu międzyregionalnym i regionalnym, oraz drogi powiatowe i gminne. Przez teren gminy przebiega trasa komunikacji kolejowej Siedlce - Małkinia. Ruch pasażerski na tej linii został zawieszony, realizowane są doraźne przewozy towarowe.
Pomimo ogólnie dobrego stanu dróg na terenie gminy jest kilka dróg gminnych i powiatowych wymagających zmodernizowania.

 

 

Telekomunikacja

 


Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Sieć gazu ziemnego obejmuje powierzchnię prawie całej gminy - doprowadzony został do 13 z 18 miejscowości gminy. Siec gazowa zapewnia dostawę gazu w stopniu wystarczającym na pokrycie zapotrzebowania mieszkańców.

 

 

 

Gazyfikacja

 

 

  We wszystkich miejscowościach jest możliwość posiadania telefonii stacjonarnej i komórkowej. Teren gminy obsługiwany jest głównie przez abonenckie światłowodowe urządzenia dostępowe SDA. Ponadto na terenie gminy zainstalowany jest również system dostępu radiowego SRDA DRA 1900 Ericsson ze stacją bazową w Suchożebrach. Większość miejscowości posiada stały szerokopasmowy dostęp do internetu za pomocą usług ISDN, SDI jak również za pomocą neostrady i DSL.

 

 

Gospodarka wodno - ściekowa

 

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Gmina Suchożebry jest prawie całkowicie objęta grupowym systemem zaopatrzenia w wodę. Obecnie wszystkie wsie gminy posiadają systemy centralnego zaopatrzenia w wodę.
Gmina Suchożebry zaopatrywana jest w wodę z istniejącego wodociągu grupowego „Krynica", który posiada ujęcia wód we wsi Krynica oraz w miejscowości Purzec.
Usługi inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wsi, eksploatację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych oraz usługi instalacyjne i remontowe prowadzi Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.
Na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpłowych (wybieralnych) lub oczyszczane w nielicznych przydomowych oczyszczalniach ścieków. W najbliższych latach planuje się budowę komunalnej oczyszczalni ścieków z kanalizacją oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej jest jednym z celów strategicznych samorządu gminy.

 

 

Gospodarka odpadami

 

 
Gospodarka odpadami na terenie gminy jest uporządkowana i uregulowana prawnie (uchwalony Plan gospodarki odpadami, Regulamin utrzymania czystości i porządku)
Na terenie gminy w miejscowości Wola Suchożebrska zlokalizowane jest składowisko odpadów o znaczeniu ponadlokalnym. Składowisko jest rozbudowywane o sortownie i kompostownię odpadów, które zostaną oddane do użytku w br. Gmina jest jednym z udziałowców spółki pn. Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z.o.o. w Siedlcach, który prowadzi eksploatacje składowiska.

 

 

Gmina nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, ale zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchożebry zostały przewidziane tereny przeznaczone na zorganizowana działalność inwestycyjną m.in. na obszarze zlokalizowanym przy drodze krajowej pomiędzy miejscowościami Suchożebry - Podnieśno.