Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, której dalsza modernizacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji należy do priorytetowych zadań samorządu gminy.

 

 

Układ komunikacyjny

 

 
Sieć dróg na obszarze gminy Suchożebry jest dobrze rozwinięta i zapewnia dobre połączenia zarówno z ośrodkami zewnętrznymi jak i ze wszystkimi sołectwami w gminie. Większość dróg przechodzi przez miejscowość Suchożebry będącą ośrodkiem gminnym. Autobusowa komunikacja pasażerska PKS zapewnia bezpośrednie powiązania z okolicznymi miastami
Podstawowy układ dróg tworzy droga krajowa nr 63 o znaczeniu międzyregionalnym i regionalnym, oraz drogi powiatowe i gminne. Przez teren gminy przebiega trasa komunikacji kolejowej Siedlce - Małkinia. Ruch pasażerski na tej linii został zawieszony, realizowane są doraźne przewozy towarowe.
Pomimo ogólnie dobrego stanu dróg na terenie gminy jest kilka dróg gminnych i powiatowych wymagających zmodernizowania.


 

Gazyfikacja Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Sieć gazu ziemnego obejmuje powierzchnię prawie całej gminy - doprowadzony został do 13 z 18 miejscowości gminy. Siec gazowa zapewnia dostawę gazu w stopniu wystarczającym na pokrycie zapotrzebowania mieszkańców.

 

 

Telekomunikacja  

  We wszystkich miejscowościach jest możliwość posiadania telefonii stacjonarnej i komórkowej. Teren gminy obsługiwany jest głównie przez abonenckie światłowodowe urządzenia dostępowe SDA. Ponadto na terenie gminy zainstalowany jest również system dostępu radiowego SRDA DRA 1900 Ericsson ze stacją bazową w Suchożebrach. Większość miejscowości posiada stały szerokopasmowy dostęp do internetu za pomocą usług ISDN, SDI jak również za pomocą neostrady i DSL.

 

 

Gospodarka wodno - ściekowa

 

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Wszystkie wsie gminy posiadają systemy centralnego zaopatrzenia w wodę. Gmina Suchożebry zaopatrywana jest w wodę z istniejącego wodociągu grupowego „Krynica", który posiada ujęcie wody we wsi Krynica.

Na terenie gminy istnieje również sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Suchożebry, Przygody, Wola Suchożebrska, Podnieśno, Borki Siedleckie i jest ona stale rozwijana.
Usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbór ścieków prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Suchożebrach.