Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Suchożebry w zakresie:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Wójt Gminy Suchożebry  zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 t.j.), do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy do oceny zgłoszonych w konkursie ofert.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2018 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz wzór formularza zgłoszebiowego znajdują się w załącznikach.


Opublikowano: 11 maja 2018 08:59

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

ogloszenie_o_naborze_czlonkow_komisji_konkursowej.pdf [214.86 KB]

formularz_zgloszenia_czlonka_komisji_konkursowej.docx [19.06 KB]

Wyświetleń: 333