XXXI sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu 
30 maja 2018 roku (środa),  godz.  11.00
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Suchożebry.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach z realizacji zadań w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w at. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krynicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchożebry przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Suchożebry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/259/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej r 3614W Suchożebry-Brzozów”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje różne.
 22. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Osińska

Opublikowano: 22 maja 2018 14:04

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Wyświetleń: 300