XXXII sesja Rady Gminy Suchożebry

Zapraszam na obrady XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu  4 lipca 2018 roku (środa),  godz.  11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Suchożebrach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Suchożebry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Suchożebry.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/267/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
  i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych
  i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchożebry.
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Suchożebry
  z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje różne.
 18. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Osińska

 

Opublikowano: 27 czerwca 2018 13:13

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Wyświetleń: 339