Klub Dziecięcy w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że w Gminie Suchożebry powstanie pierwsza placówka zajmująca się opieką nad dziećmi w wieku 1-3 lat, tj.

KLUB DZIECIĘCY W SUCHOŻEBRACH

Klub będzie mieścił się w budynku Przedszkola Publicznego w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6, 08-125 Suchożebry.

Powstanie Klubu zostało sfinansowane ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 oraz środków własnych Gminy Suchożebry.

Placówka zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Planowane uruchomienie Klubu – 1 października 2018r.

Klub Dziecięcy w Suchożebrach, zwany dalej Klubem dysponuje 15 wolnymi miejscami.

Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, a w szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Do Klubu przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.

Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu jest złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu razem z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej.

O przyjęciu dziecka do Klubu decyduje Komisja rekrutacyjna.

 

Ustala się następujące terminy naboru dzieci do Klubu:

1) złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu od 6 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r. ;

2) weryfikacja wniosków przez Komisję rekrutacyjną od 29 sierpnia 2018r. do 30 sierpnia 2018r.;

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Klubu do 31 sierpnia 2018r.;

4) potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do Klubu do 6 września 2018r.;

5) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do Klubu do 7 września 2018r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:

1) kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu) – 20 punktów,

2) kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 20 punktów,

3) oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym i nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 15 punktów;

4) rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym i nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 15 punktów;

5) oboje rodzice są zameldowani na stałe w Gminie Suchożebry – 15 punktów,

6) kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach– 15 punktów;

 

W przypadku, kiedy kryteria określone w ust. 1 nie rozstrzygają kwestii przyjęcia dzieci, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

Kryteria, o których mowa w ust.1 potwierdza się następującymi dokumentami:

1) oświadczenie rodzica o wielodzietności;

2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę,

4) aktualny wydruk z CEIDG lub KRS;

5) zaświadczenie z uczelni lub szkoły,

7) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;

8) pisemna informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchożebrach, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry lub ze strony internetowej www.suchozebry.pl,

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Suchożebrach – sekretariat pokój nr 16.

Informacji na temat naboru udziela: Agnieszka Rawa – Sekretarz Gminy Suchożebry tel. 25 631 45 15

oraz Małgorzata Sopińska podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych tel. 25 631 45 15 wew.39

Opublikowano: 02 sierpnia 2018 11:43

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie [90.17 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu [45.5 KB]

uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Suchożebry w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu [203.98 KB]

lista_dzieci_zakwalifikowanych_do_klubu_dzieciecego.pdf [68.47 KB]

lista_dzieci_niezakwalifikowanych_do_klubu_dzieciecego.pdf [34.61 KB]

Wyświetleń: 1105