Konkurs na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Suchożebrach (1/4 etatu)

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza konkurs

na stanowisko kierownika

Klubu Dziecięcego w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6, 08-125 Suchożebry

 

I. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) posiada wykształcenie wyższe oraz posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

3) posiada obywatelstwo polskie;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

7) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

8) wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

9) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

10) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w zarządzaniu klubem dziecięcym bądź żłobkiem;

2)co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku opiekuna w żłobku lub nauczyciela w przedszkolu,

3) posiadanie wiedzy z zakresu prawa pracy, opieki nad dziećmi do lat 3, ustawy o finansach publicznych,

4) umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników, kreatywność i sumienność

II. OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ :

1) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Klubu Dziecięcego w Suchożebrach,

2) list motywacyjny, uzasadniający przystąpienie do konkursu,

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje i wykształcenie,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

5) życiorys opisujący w sposób szczegółowy przebieg kariery zawodowej,

6) podpisane oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

10) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

l1) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

12) podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

13) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

14) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu,

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem,

 2. opracowywanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo - gospodarczej w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,

 3. dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie,

 4. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Klubie Dziecięcym,

 5. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

 6. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,

 7. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

 1. Praca w wymiarze 1/4 etatu.

 2. Obciążenie psychofizyczne - stres związany z kierowaniem zespołem pracowników oraz z zakresem odpowiedzialności i obowiązków.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Suchożebrach (sekretariat), ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry w terminie do 28 sierpnia 2018 roku
  do godz. 13.00
  w zamkniętych kopertach z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu, a także adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Suchożebrach – nie otwierać”.

 2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Suchożebrach) nie będą rozpatrywane.

 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suchożebry.

 4. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 5. Przez złożenie dokumentów uczestnik wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

 6. Na postępowanie konkursowe kandydaci zgłaszają się z dokumentem tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Inne informacje:

 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień publikacji ogłoszenia nie jest znany – jednostka nowoutworzona,

 2. z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony;

 3. informacje dodatkowe o tworzonej jednostce są dostępne w Urzędzie Gminy w Suchożebrach w godzinach pracy Urzędu, osoba do kontaktu – Agnieszka Rawa Sekretarz Gminy tel. 25 631 45 15 wew. 35, arawa@suchozebry.pl

 4. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry tel.: (25) 25 631 45 15

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Stefana Książek, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Suchożebrach

Gmina Suchożebry gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2018r. poz.603)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne acz niezbędne do realizacji wniosku.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Suchożebry przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji.

Opublikowano: 08 sierpnia 2018 15:19

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

ogłoszenie o konkursie [239.4 KB]

ogłoszenie o wynikach [24.47 KB]

Wyświetleń: 433