Debata nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry za 2018

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Suchożebry przedstawia Radzie Gminy Suchożebry Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry głos mogą zabierać Radni oraz Mieszkańcy, przy czym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.


Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Suchożebry za 2018 rok odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) do godziny 15.30 pokój 19 w Urzędzie Gminy Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11.W załączeniu Raport o stanie Gminy Suchożebry za 2018 rok. 


 

Przewodniczący Rady

(-) Bogdan Wysocki

Opublikowano: 17 czerwca 2019 12:02

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Raport o stanie Gminy Suchożebry za 2018 rok. [1.25 MB]

Wyświetleń: 392