Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach.

 

Wymiar etatu: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony - 3 lata

Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

1.Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie,

 2.  wykształcenie wyższe,

 3. staż pracy ogólny, co najmniej pięć lat,

 4. przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,

 6. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 10. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

 11. prawo jazdy kat.B

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,

 2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,

 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi

 4. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

 5. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach,

 2. pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

 4.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz1182. ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Termin i miejsce złożenia wniosku

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podpisania zarządzenia Wójta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Suchożebry, ul .A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry w terminie do 4 kwietnia 2017r. do godz. 15.30. z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-3 oraz 6-9, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

IV. Informacje dodatkowe :

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Suchożebry powoła Komisję Konkursową.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert.

4. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności GOK w Suchożebrach w Urzędzie Gminy w Suchożebrach ul. A. Ogińskiej 11, informacji udziela Sekretarz Gminy – Agnieszka Rawa.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchożebry.

Wójt Gminy

Jacek Świrski

Opublikowano: 23 lutego 2017 13:43

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

ogłoszenie o konkursie [134.44 KB]

Informacja o wynikach konkursu [45.19 KB]

Wyświetleń: 1871