Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach

Opublikowano: 23 maja 2019 08:23

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [437.78 KB]

SIWZ [1.41 MB]

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy [63 KB]

Załącznik nr 2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [23.38 KB]

Załącznik nr 3 Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu [20.51 KB]

Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) [218.94 KB]

Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa – [12.16 MB]

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [52 KB]

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych [37.5 KB]

Załącznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia [36 KB]

Załącznik nr 9 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego [489.63 KB]

Załącznik nr 10 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia [51 KB]

Załącznik nr 11. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji umowy -WZÓR [1.85 MB]

Załącznik nr 12 Przedmiary robót [360.25 KB]

Załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot [9.52 MB]

Załącznik nr 14 Zestawieniu wyposażenia technologicznego [101.54 KB]

Informacja z otwarcia ofert [45.83 KB]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [45.87 KB]

Wyświetleń: 306