Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownaciska II etap.

Opublikowano: 15 lipca 2019 16:06

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [425.55 KB]

SIWZ [1.37 MB]

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [62.5 KB]

Załącznik nr 2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [25.95 KB]

Załącznik nr 3 Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu [22.99 KB]

Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) [37.38 KB]

Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa – [4.6 MB]

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [52.5 KB]

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych [37.5 KB]

Załącznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia [36 KB]

Załącznik nr 9 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego [486.57 KB]

Załącznik nr 10 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia [51.5 KB]

Załącznik nr 11. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji umowy -WZÓR [1.8 MB]

Załącznik nr 12 Przedmiary robót [185.71 KB]

Załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot [391.11 KB]

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ [1.46 MB]

Informacja z otwarcia ofert [60.02 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [96.79 KB]

Wyświetleń: 204