Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Suchożebrska -ul. Leśna

Opublikowano: 17 lipca 2019 14:35

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [429.77 KB]

SIWZ [1.38 MB]

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [67 KB]

Załącznik nr 2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [25.99 KB]

Załącznik nr 3 Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu [22.99 KB]

Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) [37.41 KB]

Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa – [7.92 MB]

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [52.5 KB]

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych [37.5 KB]

Załącznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia [36 KB]

Załącznik nr 9 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego [485.55 KB]

Załącznik nr 10 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia [51 KB]

Załącznik nr 11. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji umowy -WZÓR [1.81 MB]

Załącznik nr 12 Przedmiar [137.64 KB]

Załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot [427.67 KB]

Informacja z otwarcia ofert [66.98 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [103.95 KB]

Wyświetleń: 314