Kategorie
Aktualności

Informacja z XXXVI sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XXXVI Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 18 listopada 2021r. podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała nr XXXVI/257/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry na rzecz obecnego najemcy.
 1. Uchwała nr XXXVI/258/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchożebry.
 2. Uchwała nr XXXVI/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek – na działce o numerze ewidencyjnym 498/6 obręb Kownaciska.
 3. Uchwała nr XXXVI/260/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew na dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatowa nr 3615W o długości 2 556 m”.
 4. Uchwała nr XXXVI/261/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
 5. Uchwała nr XXXVI/262/2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
 6. Uchwała nr XXXVI/263/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
 7. Uchwała nr XXXVI/264/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 8. Uchwała nr XXXVI/265/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 9. Uchwała nr XXXVI/266/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Uchwała nr XXXVI/267/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Uchwała nr XXXVI/268/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM