Kategorie
Aktualności

XXVII sesja Rady Gminy Suchożebry

XXVII sesji Rady Gminy Suchożebry,  w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713 i 1378), która odbędzie się w dniu  25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

Jednakże w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

 

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Suchożebry.
  4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
  5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
  6. Głosowanie uchwał w sprawie:

a)      zwolnienia z opłaty i zwrotu części  opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r., przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Suchożebry,

b)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2021 roku,

c)      ustanowienia pomnika przyrody,

d)     wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. – na działce o numerze ewidencyjnym 231 obręb Przygody,

e)      wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. – na działkach o numerach ewidencyjnych 127, 236 i 448 obręb Wola Suchożebrska,

f)       planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2021 rok,

g)      wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”,

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2021-2027.

j)        zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021.

7. Wolne wnioski i informacje różne.

8. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM