Kategorie
Aktualności

Zwołanie XXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713 i 1378)  informuję,  że  XXVIII  sesja  Rady  Gminy  Suchożebry  odbędzie  się  w  dniu   29   kwietnia   2021 r.   (czwartek)    o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Suchożebry.

5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

7.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suchożebry.

8. Głosowanie uchwał w sprawie:

a) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krześlin,

b) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krześlinek,

c) w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Suchożebry w ramach repatriacji,

d) w sprawie przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry,

e) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Suchożebry usytuowanego w budynku przy ul. A. Ogińskiej 11 w Suchożebrach,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska”,

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3616W na odcinku Strzała – Przygody od mostu w kierunku m. Przygody”,

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy”,

i) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2021-2027.

k) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021.

9. Wolne wnioski i informacje różne.

10.Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM