Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

 

Inwestycja obejmuje dwie części:

  1. 1.      Budowa sieci kanalizacyjnej, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości  4,85km,

- przyłącza kanalizacyjne w ilości 96 szt,

- przepompownie ścieków – 2szt;

- przyłącze wodociągowe – 1 szt.

  1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Przygody do parametrów (Qd)śr=480 m3/d i RLM=4800, w tym:

- budowa reaktora biologicznego SBR 

- budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków;

- przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów nadmiernych na zagęszczacz z funkcją zbiornika stabilizacji osadów nadmiernych;

- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej: sieci technologicznych, energetycznych, sterowniczych na terenie oczyszczalni ścieków;

- rozbudowa stacji dmuchaw o układ napowietrzania nowego SBR-a i zbiornika stabilizacji osadów;

- rozbudowa placu technologicznego z wiatą na przyczepę na osad odwodniony;

- dostosowanie zaprojektowanej technologii i nowych urządzeń do istniejącego monitoringu

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi  85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Beneficjent informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@m.r.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci

Informacje o projektach realizowanych z udziałem środków  Unii Europejskiej można znaleźć na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

 

Plakat informacyjny