logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja o obradach LII sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach LII sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 poz. 40), która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.
Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Głosowanie uchwał w sprawie:
a) skargi na bezczynność Wójta Gminy Suchożebry,
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki Siedleckie,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2023 roku,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,
e) przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry,
f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/2 obręb Krynica,
g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440 obręb Brzozów,
h) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.,
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
3. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry
/-/Bogdan Wysocki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM