Przyroda

Dominującym typem krajobrazu w gminie Suchożebry jest krajobraz rolniczy. Pomimo prostej struktury i niewielkiej bioróżnorodności tego środowiska krajobraz rolniczy jest obszarem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Podstawą jest produkcja rolna, ale jest to także środowisko ważne z przyrodniczego punktu widzenia. Cechą charakterystyczną jest silne rozdrobnienie pól oraz bardzo duża liczba pojedynczych drzew lub kęp siedzących na miedzach. Cechy te powodują, że krajobraz rolniczy Podlasia jest bardzo zróżnicowany, pozbawiony monotonii wielkoobszarowych pól.

widok.jpg

Gmina Suchożebry położona jest dorzeczu silnie meandrującej rzeki Liwiec, ze względu na swe walory została zaliczona do obszarów Natura 2000. Teren doliny Liwca jest bardzo cenny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, faunistycznym i florystyczno – fitosocjologicznym. Stwierdzono, że niektóre gatunki zwierząt a przede wszystkim ptaków, występują tylko na tym obszarze. Wiele obszarów nie wykorzystanych rolniczo charakteryzuje się unikalnymi zbiorowiskami flory i fauny, które zostałyby zniszczone. Dotyczy to niektórych wydm i bagienek oraz terenów w dolinach rzecznych.

ptak.jpg

Ponad 10% powierzchni gminy (1050 ha) znajduje się na terenie utworzonego w 1986r Siedlecko-Węgrowskiego Obszary Chronionego Krajobrazu.
Na terenie gminy Suchożebry stwierdzono stosunkowo dużą liczbę chronionych i rzadkich gatunków roślin – o łącznej liczbie 50 taksonów, w tym 13 gatunków objętych ochroną ścisłą i 8 gatunków podlegających ochronie częściowej.
Do gatunków roślin najliczniej występujących i objętych ścisłą ochroną zaliczają się widłaki (jałowcowy, goździsty, spłaszczony i widłak cyprysowy).
Z grupy roślin objętych ochroną częściową najliczniej występują: porzeczka czarna, bagno zwyczajne, konwalia majowa oraz inne gatunki takie jak: storczyk krwisty, storczyk szerokolistny, lipiennik Loesela, pomocnik blaszkowaty, podkolan biały, porost chrobotek, gnidosz błotny, starzec błotny, czosnek kątowy, sit sztywny, przytulia wydłużona.

staw2.jpg zuraw.jpg

Gmina Suchożebry charakteryzuje się lesistością wynoszącą 12,6% ogólnej powierzchni gminy. Największy kompleks lasów państwowych znajduje się pomiędzy Krześlinem a Nakorami oraz pomiędzy Brzozowem i Podnieśnem, gdzie stwierdzono występowanie takich gatunków, jak: dzięcioł czarny, kruk, krogulec, dudek i muchówka mała. Lasy o charakterze gospodarczym stanowią około 82% ogólnej powierzchni lasów.
Na terenie gminy występują chronione gatunki ssaków (kuna leśna i gronostaj). Dość licznie występują niektóre gatunki ssaków łownych np. sarna i zając. Płazy i gady występują rzadko. Zaobserwowano 9 gatunków, głównie w dolinach rzecznych, oprócz żab zielonych brunatnych występują: rzechotka drzewna, kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, traszka zwyczajna i jaszczurka zwinka. W Liwcu, Starej Rzece oraz Sosence występuje około 12 gatunków ryb, w większości są to gatunki pospolite, najczęściej występują: płoć, ukleja, słonecznica, karaś i ciernik, zaś mniej licznie takie ryby jak lin, karp, szczupak i okoń.

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa parki dworskie (w Woli Suchożebrskiej i Krynicy), oba uznane są za obiekty zabytkowe.
Park podworski w Woli Suchożebrskiej jest podzielony aleją dojazdową i budynkiem dworku na dwie części: południową i północną, granice części południowej wyznaczają aleje lipowo- grabowe. Rosnące tu różne gatunki drzew owocowych nadają tej części parku charakter wyraźnie użytkowy. W części centralnej, przyległej do pozostałości podjazdu przed dworem, drzewa parkowe tworzą kompozycję określającą przestrzeń wnętrza dziedzińcowego. Układ ten akcentuje główną oś kompozycyjną założenia. Struktura przestrzenna zadrzewienia części północnej nie jest jednolita, ponadto zachowało się ona znacznie gorzej. W parku w Woli Suchożebrskiej rosną m.in. trzy lipy drobnolistne oraz jeden buk, które objęto ochroną w formie pomników przyrody. Od 1994r. pieczę nad obiektem objęły Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A.

paw1.jpg

 

Do innych ciekawostek przyrodniczych należą:
• Azyl bociani w Kownaciskach
• Ogród japoński w m-ci Suchożebry
• Gospodarstwo zajmujące się chowem różnych gatunków ptaków w Nakorach.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM