RODO

Inspektor Ochrony Danych

Stefan Książek
e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Krzysztof Mikulski
e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Suchożebry

ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry
tel.: (25) 25 631 45 15

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

Do zakresu działania Gminy Suchożebry należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.

Gmina Suchożebry gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Suchożebry, a w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec  Gminy Suchożebry oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Suchożebry przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Gmina Suchożebry,  ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Suchożebry. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

 Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GMINIE, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Urzędu Gminy w Suchożebrach prowadzącą przetwarzanie.

 

Klauzule informacyjne szczegółowe:

Klauzula inf. szczegółowa – Informacja publiczna – ost.

Klauzula informacyjna – pracownik umowa o pracę

klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna szczegółowa – konkurs ofert – poniżej 130 000 zł

Klauzula informacyjna szczegółowa – zamówienia publiczne pow.130tys

Klauzula informacyjna szczegółowa- archiwum

Klauzula informacyjna szczegółowa – baza azbestowa

Klauzula informacyjna szczegółowa – decyzja o lokalizacji zjazdu

Klauzula informacyjna szczegółowa – decyzje środowiskowe

Klauzula informacyjna szczegółowa – dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Klauzula informacyjna szczegółowa – finanse

Klauzula informacyjna szczegółowa – GKRPA

Klauzula informacyjna szczegółowa – gospodarka nieruchomościami

Klauzula informacyjna szczegółowa – GZZK

Klauzula informacyjna szczegółowa – klęski żywiołowe

Klauzula informacyjna szczegółowa – koncesje na alkohol

Klauzula informacyjna szczegółowa – kwalifikacja wojskowa

Klauzula informacyjna szczegółowa – ławnicy

Klauzula informacyjna szczegółowa – mieszkania komunalne

Klauzula informacyjna szczegółowa – numeracja

Klauzula informacyjna szczegółowa – oczyszczalnie

Klauzula informacyjna szczegółowa – OSP

Klauzula informacyjna szczegółowa – podatki

Klauzula informacyjna szczegółowa – podłączenie do kanalizacji

Klauzula informacyjna szczegółowa – podziały nieruchomości

Klauzula informacyjna szczegółowa – pomoc nauczycielom

Klauzula informacyjna szczegółowa – pomoc uczniom

Klauzula informacyjna szczegółowa – pracownik umowa- zlecenie2

Klauzula informacyjna szczegółowa – projekt azbest

Klauzula informacyjna szczegółowa – promocja

Klauzula informacyjna szczegółowa – przedsiębiorcy

Klauzula informacyjna szczegółowa – przekazanie zgodnie z właściwością

Klauzula informacyjna szczegółowa – przewoźnicy

Klauzula informacyjna szczegółowa – psy

Klauzula informacyjna szczegółowa – radni

Klauzula informacyjna szczegółowa – Rejestr Wyborców

Klauzula informacyjna szczegółowa – rozgraniczenia

Klauzula informacyjna szczegółowa – sołtysi

Klauzula informacyjna szczegółowa – sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna szczegółowa – stosunki wodne

Klauzula informacyjna szczegółowa – stypendia sportowe

Klauzula informacyjna szczegółowa – świadczenia na rzecz obrony

Klauzula informacyjna szczegółowa – umowa dla osób kontaktowych podmiotów

Klauzula informacyjna szczegółowa – umowa dla reprezentantów podmiotów

Klauzula informacyjna szczegółowa – wnioski

Klauzula informacyjna szczegółowa – wycinka

Klauzula informacyjna szczegółowa – zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna szczegółowa – zajęcie pasa drogowego

Klauzula informacyjna szczegółowa – zaświadczenia rolnik

Klauzula informacyjna szczegółowa – zaświadczenia

Klauzula informacyjna szczegółowa –  ZFŚS

Klauzula informacyjna szczegółowa – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Klauzula informacyjna szczegółowa – odebranie czasowe zwierzęcia

Klauzula informacyjna szczegółowa- informacja publiczna

Klauzula informacyjna szczegółowa- opłaty za odpady

Klauzula informacyjna szczegółowa- prace społeczne

Klauzula informacyjna szczegółowa- roboty publiczne

Klauzula informacyjna- ZFŚS poręczyciel

Klauzula informacyjna – PPK

Klauzula informacyjna szczegółowa – korespondencja mailowa

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM