logo_gminy.jpg [193x81]
Kategorie
Aktualności

Informacja o obradach XLVI sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) informuję, że XLVI sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Gminy Suchożebry.
  5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
  6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
  7. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry.
  8. Informacja Wójta Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń.
  9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.
  10. Głosowanie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w  Gminie Suchożebry na lata 2022-2024,

b)      uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach,

c)      wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry,

d)     zmiany uchwały nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Suchożebry z  dnia 25 września 2018 roku,

e)      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Suchożebry nieruchomości gruntowej – działki o nr ewidencyjnym 138/1 obręb Sosna-Kicki, Gmina Suchożebry,

f)       wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,

g)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,

h)      zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.

11. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

     /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM