logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja o XLIV sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) informuję, że XLIV sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem: „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do Protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) uznania skargi na działalność Wójta Gminy Suchożebry za zasadną,
  b) przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry,
  c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 751/9 obręb Brzozów,
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek- na działkach o numerach ewidencyjnych 841/3, 326, 817, 819/12 obręb Kownaciska,
  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  f) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM