logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z LI Sesji Rady Gminy Suchożebry

Na LI Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 21 luty 2023 r. podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr LI/374/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 2. Uchwała Nr LI/375/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 3. Uchwała Nr LI/376/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2023 rok.

 4. Uchwała Nr LI/377/2023 w sprawie przekształcenia Oddziału Przedszkolnego w szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy w Przedszkole w Krynicy oraz powstania Zespołu Oświatowego w Krynicy.

 5. Uchwała Nr LI/378/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach utworzonym przez Gminę Suchożebry oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 6. Uchwała Nr LI/379/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 7. Uchwała Nr LI/380/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

 8. Uchwała Nr LI/381/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Suchożebry.

 9. Uchwała Nr LI/382/2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu obiektu Wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory.

 10. Uchwała Nr LI/383/2023 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 11. Uchwała Nr LI/384/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 rok.

 12. Uchwała Nr LI/385/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM