logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z XLIX sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLIX Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 28 grudnia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XLIX/357/2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 2. Uchwała Nr XLIX/358/2022 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 3. Uchwała Nr XLIX/359/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 4. Uchwała Nr XLIX/360/2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.
 5. Uchwała Nr XLIX/361/2022 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 6. Uchwała Nr XLIX/362/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2023.
 7. Uchwała Nr XLIX/363/2022 w sprawie udzielenia poparcia dla petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy “Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.
 8. Uchwała Nr XLIX/364/2022 uchylająca uchwałę nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Suchożebry nieruchomości gruntowej – działki o nr ewidencyjnym 138/1 obręb Sosna-Kicki, Gmina Suchożebry.
 9. Uchwała Nr XLIX/365/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.
 10.  Uchwała Nr XLIX/366/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
 11.  Uchwała Nr XLIX/367/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 12.  Uchwała Nr XLIX/368/2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Suchożebry na 2023 rok.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM